گردآوری داستان کوتاه آموزنده

» گردآوری داستان کوتاه آموزنده

درویشی خواجه ای را گفت: اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه می کنی؟

گفت: ترا کفن کنم و به گور بسپارم.

درویش گفت: امروز زندگی مرا پیراهنی پوشان و چون بمیرم بی کفن برخاک بسپار.

خواجه خندید و او را پیراهنی بخشید.


آخرین مطالب این وبلاگروانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری  ساخت وبلاگ